Радио: язык / тіл бенгал тілі

Радиостанции на бенгал тілі языке. (тіліндегі радиостанциялар)

Список / Тізім Радио:

🇧🇩
A2Z RADIO
🇮🇳
AIR Akashvani Maitree Kolkata
🇧🇩
AL-QURAN BANGLA
🇧🇩
Capital FM 94.8
🇧🇩
Dhaka 88.8 FM
🇧🇩
Dhaka FM 90.4
🇧🇩
Dhaka Ka 693KHz
🇧🇩
Dhaka Kha 630KHz
🇧🇩
Jago FM 94.4
🇧🇩
Khulna FM 88.8MHz
🇮🇳
My 90s Bengali
🇧🇩
Radio Ambar
🇧🇩
Radio Foorti
🇧🇩
Radio Foorti 88.0FM
🇧🇩
Radio Padma 99.2 FM
🇧🇩
Sylhet FM 88.8MHz